Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

      39

tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên

là sao

Tích của 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 là : 1 .

Bạn đang xem: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

2 . 3 . 4 . 5 = 120

Tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên là : 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8=45

Tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên là : 120 + 45 = 165

Tổng của tích 5 số tự nhiênđầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiênđầu tiên là......bao nhiêu dzạ???

165

tick mk nha bạn

Tích 5 stn đầu tiên khác 0 là 120

Tổng 10 stn đầu tiên là 45

Tổng là :

120 + 45 = 165

165 nếu đúng thì tích dùm mình nha

tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu là

Hà Như Nguyệt thân mến,banủng hộ cho mik 1 ...k đi mà ^_^

Tích của 5 số tự nhiên đầu khác 0 là

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 STN đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng của 2 phép tính trên là

100 + 45 = 145

Đáp số 145

Tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 là

1x2x3x4x5=100

Tổng 10 số tự nhiên đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng hai phép tính trên là

100+45=145

Tích của 5 số TN khác 0 la:

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 số TN đầu la :

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=45

Tổng của 2 số trên là :

100+45=145

Đ/S 145

Cho mình hỏi câu này nha

tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên là

1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

0 + 1 ...

Xem thêm: Chế Hòa Khí Xe Máy Dream/Wave 100Cc Kafaidai, Thay Bộ Chế Hòa Khí Xe Máy Bao Nhiêu Tiền

+ 9 = 45

vậy tổng là : 120 + 45 = 165

Đ/s : 165

165 do chac100% lun

Tích của 5 số tự nhiên đầu khác 0 là : 1*2*3*4*5 = 120

tổng của 10 số tự nhiên liên tiếp là : 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Vậy tổng của hai số là : 120+45=165

Tích của 10 số tự nhiên đầu tiên

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9=0

10 số tự nhiên đầu tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số đó là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0 )

Đ/s: ...Bạn đang xem: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

~ Ủng hộ nhé ~

10 số tự nhiên đầu tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số đó là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0 )

Đ/s: ...

~ Ủng hộ nhé ~

Tích của 10 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là ?

10 số đó là : 0;1;2;...;8;9

vì trong đó có chữ số 0 nên tích 10 số tự nhiên đó là 0 ( số tự nhiên nào nhân với 0 thì bằng 0 )

vì có số 0 nên tích =0

Ta có:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

vì trg biểu thức trên có số 0nên kết quả bằng 0

Theo đề tổng là tích của 2 dãy

1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... x 2002

Ta thấy 2 x 5 hay 4 x 5 đã có chữ số tận cùng là 0 vậy thì nhân cho các số khác cũng có tận cùng là 0

1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... x 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận cùng là 5 mà vì thừa số nào cũng là số lẻ nen tận cùng 5 k thể nào được làm tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng cuối cùng vẫn là 5

Tổng của 2 tích đó vậy 0 + 5 = 5 ; tổng hai tích đó có chữ số tận cùng là 5

Tích của 10 số tự nhiên đầu tiên là bao nhiêu? Nhanh mik tick cho cái !

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 0

Hok tốt !

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

hoặc 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

Tổng của tích 2002 số tự nhiên khác không đầu tiên với tích 2002 số tự nhiên lẻ đầu tiên là một số có tận cùng là bao nhiêu.

Chắc chắn bằng 0 vì :

Từ 1 -> 2002 có rất nhiều số có hàng chục, hàng trăm, hằng nghìn là 0, nếu nhân vào số đó có dạng : (...)0

Dù nhân với bao nhiêu thì tận cùng vẫn = 0

Theo đề tổng là tích của 2 dãy 1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... x 2002

Ta thấy 2 x 5 hay 4 x 5 đã có chữ số tận cùng là 0 vậy thì nhân cho các số khác cũng có tận cùng là 0 1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... x 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận cùng là 5 mà vì thừa số nào cũng là số lẻ nen tận cùng 5 k thể nào được làm tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng cuối cùng vẫn là 5