KINH PHẬT A DI ĐÀ

Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, Phưởng phất khắp mười phương, Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo, Theo tự tánh có tác dụng lành, cùng pháp giới bọn chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ, Tâm người thương Đề kiên cố, Xa bể khổ mối cung cấp mê, Chóng trở lại bờ Giác.


Bạn đang xem: Kinh phật a di đà

Đấng Pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người cha lành phổ biến bốn loại Quy y tròn một niệm ngừng sạch nghiệp tía kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không thuộc tận.


Phật bọn chúng sinh tánh hay rỗng lặng Đạo thông cảm không thể nghĩ về bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô tận hỏng không, trở nên pháp giới, quá hiện nay vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, nhân hậu Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam bảo. <1 lạy>

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo nhà Bổn sư ham mê Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người thương Tát, Đại hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn tình nhân Tát, Linh tô hội thượng Phật người thương Tát.<1 lạy>

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc quả đât đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán ráng Aâm người thương Tát, Đại vắt Chí bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, tịnh tâm đại hải chúng người thương Tát. <1 lạy>


TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bầy Khắp xông pháp giới đạo tràng mườiphương Hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiền Pháp thân cục bộ hiện tiền minh chứng hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương thơm vân cái người tình Tát <3 lần>
CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội thượng Phật người tình Tát. <3 lần>
Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi tâm đà la ni.

Xem thêm: Địa Chỉ Bán Cúp Pha Lê Hà Nội Và Tp, Cúp Pha Lê Tại Hà Nội Và Tp

Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da. Nam mô A rị domain authority bà lô kiết đế, thước bát ra da, nhân tình đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phát duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô sơn rô, người thương đề dạ, nhân tình đề dạ, người yêu đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Vớ đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam tế bào a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ, ta bà ha. <3 lần>
Nam mô Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật <3 lần>   
NGHI THỨC SÁM HỐI

Nguyện mây hương mầu này Khắp thuộc mười phương cõi cúng dường toàn bộ Phật Tôn Pháp, các Bồ Tát, Vô biên chúng Thanh Văn với cả thảy Thánh nhân từ Duyên khởi đài sáng sủa chói Trùm cho vô biên cõi, mọi xông những chúng sinh Đều phạt lòng người thương Đề, Xa lìa gần như nghiệp vọng Trọn bắt buộc đạo vô thượng. <Đứng chắp tay, xướng>

Sắc thân Như Lai rất đẹp Trong đời không có ai bằng ko sánh, chẳng nghĩ bàn đề xuất nay con đảnh lễ. Dung nhan thân Phật rất nhiều Trí huệ Phật cũng thế, toàn bộ pháp hay trú vì thế con về nương. Mức độ trí khủng nguyện bự Khắp độ bọn chúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ Sanh kia nước mát vui. Bé nay sạch ba nghiệp Quy y cùng lễ tán Nguyện cùng những chúng sinh Đồng sinh nước An Lạc. Án phạ nhựt ra thứ <7 lần>.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai Pháp thân mầu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Thật báo chỉnh tề độ A Di Đà Như Lai Thân tướng mạo hải vi nai lưng Khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Phương nhân tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai Thân nghiêm túc giải thoát khắp pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai Thân căn giới Đại Thừa mọi pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây A Di Đà Như Lai Thân hóa mang đến mười phương mọi pháp giới chư Phật. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây Giáo hạnh lý bố kinh Tột nói bày y chánh khắp pháp giới Tôn Pháp. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an nhàn phương Tây Quán vậy Aâm nhân tình Tát Thân tử kim muôn ức mọi pháp giới bồ Tát. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an lạc phương Tây Đại cố Chí người tình tát Thân trí sáng vô biên khắp pháp giới tình nhân Tát. <1 lạy>

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

Cõi an lạc phương Tây tịnh tâm đại hải bọn chúng Thân hai nghiêm: Phước, Trí mọi pháp giới Thánh Chúng. <1 lạy>


<Đứng chắp tay, nguyện:>

Con nay khắp vị bốn ơn tía cõi cùng chúng sanh vào pháp giới, đều nguyện ngừng trừ bố chướng (1) bắt buộc qui mạng (2) sám ăn năn (3).

<1 lạy, qùy, lẹo tay sám hối>

Chí trung khu sám hối:

Đệ tử ... Và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn cho ngày nay, bị vô minh đậy đậy bắt buộc điên hòn đảo mê lầm, lại bởi vì sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ thuộc năm tội vô gián (5) và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên, nói cấp thiết hết. Mười phương các đức Phật thường xuyên ở vào đời, giờ đồng hồ pháp ko dứt, mùi hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh nắng sạch trong, chiếu soi vớ cả. Lý mầu thường xuyên trụ đầy dẫy hỏng không.

Con tự vô thỉ mang đến nay, sáu căn bịt mù, tía nghiệp về tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng tốt chẳng biết, vày nhơn duyên kia trôi mãi trong khoảng sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm ngàn muôn kiếp trọn không dịp nào ra khỏi. Tởm rằng: Đức Tỳ Lô giá bán La thân mọi cả chỗ, nơi của Phật ở gọi là thường xuyên Tịch Quang, mang đến nên phải biết cảø thảy các pháp hầu như là Phật pháp, mà con không rõ, lại theo giòng vô minh vì vậy trong trí ý trung nhân Đề nhưng mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát cơ mà sanh ràng buộc. Nay new tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ, ăn năn phụng đối trước các đức Phật với A Di Đà rứa Tôn mà lại phát lồ (7) sám hối, tạo cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, toàn bộ tội nặng trĩu do tía nghiệp sáu căn, gây tạo thành từ vô thỉ, hoặc bây giờ cùng vị lai, bao gồm mình từ gây sản xuất hoặc biểu người, tốt là thấy nghe người gây tạo nên mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi ngại chẳng nghi, hoặc bịt giấu hoặc chẳng che giấu, thảy hồ hết được rốt ráo thanh tịnh.

Đệ tử sám ân hận rồi, sáu căn cùng ba nghiệp vào sạch, ko lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy hồ hết hồi hướng cần sử dụng trang nghiêm tịnh độ, khắp với bọn chúng sinh, đồng sinh về nước An dưỡng.

Nguyện đức A Di Đà Phật thường mang đến hộ trì, khiến cho căn lành của đồ đệ hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, mang lại giờ lâm chung, thân an lành, niệm chánh vững vàng, xem nghe hồ hết rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Đà cùng những Thánh Chúng, tay rứa đài hoa tiếp dẫn đệ tử, vào khoảnh sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh tình nhân Tát, rộng lớn độ khắp bọn chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Đệ tử sám ân hận phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây Phương cực Lạc cố gắng giới, đại từ đại bi, A Di Đà Như Lai, biến pháp giới Tam Bảo. <1 lạy>

  


Lư hương vừa bất tỉnh nhân sự chiên bầy Khói thơm ngào ngạt muông nghìn cõi xa Lòng con kính ngưỡng khẩn thiết Ngửa ý muốn chư Phật yêu thương mà chứng minh. Nam mô mùi hương Vân Cái tình nhân tát Ma Ha Tát. <3 lần>