Từ vựng tiếng anh y khoa

Tiếng Anh hiện giờ đang trở thành công xuất sắc cụ bổ ích cho đa số ngành nghề, giúp bạn đi làm update kiến thức chuyên môn mới nhất và tự nâng cao, vạc triển khả năng nghề nghiệp của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh y khoa

Với đều người luôn luôn cần trau dồi với học hỏi kỹ năng từng ngày, từng ngày một như ngành Y dược thì bài toán học giờ đồng hồ Anh lại càng trở nên quan trọng đặc biệt hơn bao giờ hết.

Nếu giờ Anh vững, nhất là mảng từ bỏ vựng giờ Anh chuyên ngành Y khoa, những y bác sỹ rất có thể đọc thông thạo các tài liệu nước ngoài, tự đó khám phá những kiến thức mới nhất về Y tế. Để giúp bạn thuận lợi hơn trên hành trình tích lũy tự vựng siêng ngành này, TOPICA Native xin gửi đến bạn cỗ cẩm nang từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y dược mới nhất.

Download Now: bộ từ vựng 24 chuyên ngành

1. Tự vựng y dược chỉ các loại dịch viện

Hospital /ˈhɒspɪtl/Bệnh viện
Mental /ˈmentl// psychiatric hospital /ˌsaɪkiˈætrɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện trọng điểm thần
General hospital /ˈdʒenrəl ˈhɒspɪtl/Bệnh viện đa khoa
Field hospital /fiːld ˈhɒspɪtl /Bệnh viện dã chiến
Nursing home /ˈnɜːsɪŋ/Nhà chăm sóc lão
Cottage hospital /ˈkɒtɪdʒ ˈhɒspɪtl/Bệnh viện tuyến đường dưới, cơ sở y tế huyện
Orthopedic hospital /ˌɔːθəˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl/Bệnh viện chỉnh hình

*

2. Tự vựng chỉ các chuyên khoa

An(a)esthesiologist /ˌænəsˌθiːziˈɒlədʒɪst/Bác sĩ tạo mê
Cardiologist /ˌkɑːdiˈɒlədʒɪst/Bác sĩ tim mạch
Dermatologist /ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst/Bác sĩ da liễu
Endocrinologist /ˌendəʊkrɪˈnɒlədʒɪst/Bác sĩ nội tiết
Gyn(a)ecologist /ˌɡaɪnəˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ phụ khoa
H(a)ematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ tiết học
Hematologist /ˌhiːməˈtɒlədʒɪst/ Bác sĩ chuyên khoa gan
Neurologist /njʊəˈrɒlədʒɪst/ Bác sĩ chăm khoa thần kinh
Oncologist /ɒŋˈkɒlədʒɪst/ Bác sĩ siêng khoa ung thư
Ophthalmologist /ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst/ Bác sĩ mắt
Otorhinolaryngologist/otolaryngologist Bác sĩ tai mũi họng
Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/ Bác sĩ bệnh án học
Psychiatrist /saɪˈkaɪətrɪst/ Bác sĩ chuyên khoa trung khu thần
Radiologist /ˌreɪdiˈɒlədʒɪst/ Bác sĩ X-quang
Obstetrician /ˌɒbstəˈtrɪʃn/ Bác sĩ sản khoa
Paeditrician /ˌpiːdiəˈtrɪʃn/ Bác sĩ nhi khoa

*

3. Tự vựng y dược chỉ những loại bệnh

1. Abdominal pain /æbˈdɒmɪnl peɪn/: Đau bụng

2. Abscess /ˈæbses/: Nổi mụn nhọt

3. Acariasis: bệnh ghẻ

4. Acne /ˈækni/: mụn trứng cá

5. Acute appendicitis /əˈkjuːt əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột quá cấp

6. Acute bronchiolitis /əˈkjuːt/: Viêm tiểu phế quản cấp

7. Backache /ˈbækeɪk/: Đau lưng

8. Bacterial enteritis /bækˈtɪəriəl ˌentəˈraɪtɪs/: vi khuẩn ruột

9. Bacterial pneumonia /bækˈtɪəriəl njuːˈməʊniə/: vi khuẩn phổi

10. Bilharzia /bɪlˈhɑːtsiə/: căn bệnh giun chỉ

11. Black eye /blæk aɪ/: thâm mắt

12. Bleeding /ˈbliːdɪŋ/: rã máu

13. Blindness /ˈblaɪndnəs/: Mù

14. Blister /ˈblɪstə(r)/: Phồng rộp

15. Bradycardia: Nhịp tim chậm

16. Breast nodule /brest ˈnɒdjuːl/: Hạch vú

17. Broken bone /ˈbrəʊkən bəʊn/: Gãy xương

18. Burn /bɜːn/: Bị bỏng

19. Cancer /ˈkænsə(r)/: bệnh dịch ung thư

20. Candidiasis: bệnh nấm candida

21. Carcinomatosis: Ung thư biểu bì

22. Cardiac arrest /ˈkɑːdɪæk əˈrɛst/: hoàn thành tim

23. Cardiac arrhythmia /ˈkɑːdɪæk əˈrɪðmɪə: ɑ/ : xôn xao nhịp tim

24. Cardiomyopathy: bệnh dịch cơ tim

25. Cataract /ˈkætərækt/: Đục thủy tinh trong thể

26. Cerebral infarction /ˈsɛrɪbrəl ɪnˈfɑːkʃən/: chảy máu não

27. Cerebral palsy /ˈsɛrɪbrəl ˈpɔːlzi/: Bệnh liệt não

28. Cerebro-vascular accident (cva): Tai đổi mới mạch máu não

29. Cervical polyp /sə(ː)ˈvaɪkəl ˈpɒlɪp/: Polyp cổ tử cung

30. Cervicitis: Viêm cổ tử cung

31. Chest pain /ʧɛst peɪn/: Đau ngực

32. Chicken pox /ˈʧɪkɪn pɒks/: bệnh thủy đậu

33. Chill /ʧɪl/: Cảm lạnh

34. Deaf /dɛf/: Điếc

35. Dengue fever /ˈdɛŋgi ˈfiːvə/: nóng xuất huyết

36. Dental caries /ˈdɛntl ˈkeəriːz/: Sâu răng

37. Depression /dɪˈprɛʃən/: Trầm cảm

38. Dermatitis /ˌdɜːməˈtaɪtɪs/: Viêm da

39. Dermatomycosis: bệnh nấm da

40. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: bệnh tiểu đường

41. Diaphragmatic hernia /ˌdaɪəfrægˈmætɪk ˈhɜːniə/: thoát vị cơ hoành

42. Diarrhoea /ˌdaɪəˈrɪə/: dịch tiêu chảy

43. Diphtheria /dɪfˈθɪərɪə/: bệnh bạch hầu

44. Diseases of tongue  /dɪˈziːzɪz ɒv tʌŋ/: các bệnh của lưỡi

45. Dizziness /ˈdɪzɪnɪs/: nệm mặt

46. Dumb /dʌm/: Câm

47. Duodenal ulcer /ˌdju(ː)əʊˈdiːnl ˈʌlsə/: Loét tá tràng

48. Duodenitis /ˌdju(ː)əʊdiːˈnaɪtɪs/: Viêm tá tràng

49. Dysentery /ˈdɪsntri/: dịch kiết lị

50. Dyspepsia /dɪsˈpɛpsɪə/: náo loạn tiêu hoá

51. Earache /ˈɪəreɪk/: Đau tai

52. Endometriosis: bệnh dịch lạc nội mạc tử cung

53. Epididymitis: Viêm mào tinh hoàn

54. Erythema /ˌɛrɪˈθiːmə/: Ban đỏ

55. Eye dryness /aɪ ˈdraɪnəs/: đôi mắt bị khô

56. Eye itching /aɪ ˈɪʧɪŋ/: ngứa ngáy khó chịu mắt

57. Female infertility /ˈfiːmeɪl ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinh nữ

58. Fever /ˈfiːvə/: Sốt

59. Food allergy /fuːd ˈæləʤi/: dị ứng thực phẩm

60. Food poisoning /fuːd ˈpɔɪznɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm

61. Fracture /ˈfrækʧə/: Gãy xương

62. Fungus /ˈfʌŋgəs/: Nấm

63. Ganglion cyst /ˈgæŋglɪən sɪst/: U hạch

64. Gastric ulcer /ˈgæstrɪk ˈʌlsə/: Loét dạ dày

65. Gastroenteritis /ˈgæstrəʊˌɛntəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dày

66. Gastrointestinal hemorrhage /ˌgæstrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l ˈhɛmərɪʤ/: Xuất tiết dạ dày

67. Gingivitis /ˌʤɪnʤɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu

68. Glaucoma /glɔːˈkəʊmə/: bệnh tăng nhãn áp

69. Headache /ˈhɛdeɪk/: Nhức đầu

70. Hearing loss /ˈhɪərɪŋ lɒs: Nghe kém

71. Heart attack /hɑːt əˈtæk/: Đau tim

72. Heart disease /hɑːt dɪˈziːz/: bệnh dịch tim

73. Heart failure /hɑːt ˈfeɪljə/: Suy tim

74. Hemorrhoids /ˈhɛmərɔɪdz/: bệnh dịch trĩ

75. Hepatic failure /hɪˈpætɪk ˈfeɪljə/: Suy gan

76. Hepatitis /ˌhɛpəˈtaɪtɪs/: Viêm gan

77.

Xem thêm: " Áo Thun Tay Dài Form Rộng Tay Dài, Áo Thun Nữ Form Rộng Tay Dài Kj89

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪgəʊ/: dịch lở da

78. Infection /ɪnˈfɛkʃən/: lan truyền trùng

79. Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃən/: Viêm

80. Influenza /ˌɪnflʊˈɛnzə/: Cúm

81. Insomnia /ɪnˈsɒmnɪə/: Mất ngủ

Xem cụ thể về câu chữ và cách ứng dụng từng website tại: Tổng thích hợp 5 website giờ Anh chuyên ngành Y khoa

82. Intertrigo: Chốc mép

83. Intestinal malabsorption: Ruột yếu hấp thu

84. Jaundice /ˈʤɔːndɪs/: bệnh vàng da

85. Joint pain /ʤɔɪnt peɪn/: Đau khớp

86. Keratitis: Viêm giác mạc

87. Kwashiorkor: Suy bồi bổ thể phù

88. Laryngopathy: căn bệnh thanh quản

89. Leukoplakia: Bạch sản

90. Lipoma: U mỡ

91. Liver cirrhosis /ˈlɪvə sɪˈrəʊsɪs/: Gan xơ gan

92. Lues /ˈljuːiːz/: dịch giang mai

93. Lump /lʌmp/: Bướu

94. Lung cancer / lʌŋ ˈkænsə/: Ung thư phổi

95. Malaria /məˈleərɪə/: căn bệnh sốt rét

96. Male infertility / ˈmælɪ ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinh nam

97. Malnutrition /ˌmælnju(ː)ˈtrɪʃən/: Suy dinh dưỡng

98. Mastitis /mæsˈtaɪtɪs/: Viêm vú

99. Measles /ˈmiːzlz/: căn bệnh sởi

100. Meningitis /ˌmɛnɪnˈʤaɪtɪs/: Viêm màng não

101. Menopause symptoms / ˈmɛnəʊpɔːz ˈsɪmptəmz/: các triệu bệnh mãn kinh

102. Miscarriage /mɪsˈkærɪʤ/: Sẩy thai

103. Obesity: dịch béo phì

104. Oesophagitis /əʊˈbiːsɪti/: Viêm thực quản

105. Orchitis: Viêm tinh hoàn

106. Osteoporosis /ˌɒstɪəʊpɔːˈrəʊsɪs/: Loãng xương

107. Otitis media: Viêm tai giữa

108. Paralytic ileus /ˌpærəˈlɪtɪk ˈɪlɪəs/: Tắt ruột liệt

109. Pelvic pain /ˈpɛlvɪk peɪn/: Đau vùng chậu

110. Peritonitis /ˌpɛrɪtəʊˈnaɪtɪs/: Viêm màng bụng

111. Phlebitis /flɪˈbaɪtɪs/: Viêm tĩnh mạch

112. Phthisis /ˈθaɪsɪs/: căn bệnh lao phổi

113. Pleural effusion /ˈplʊərəl ɪˈfjuːʒən/: Tràn dịch màng phổi

114. Pleural mouse /ˈplʊərəl maʊs/: vật khó định hình màng phổi

115. Pleurisy /ˈplʊərɪsi/: Viêm màng phổi

116. Pneumonia /njuːˈməʊniə/: Viêm phổi

117. Pneumothorax: Tràn khí màng phổi

118. Pox /pɒks/: căn bệnh giang mai

119. Premenstrual syndrome: Hội triệu chứng tiền tởm nguyệt

120. Prostatitis: Viêm con đường tiền liệt

121. Pseudoleukemia: Bệnh bạch cầu giả

122. Scabies /ˈskeɪbɪiːz/: dịch ghẻ

123. Skin-disease /skɪn–dɪˈziːz/: Bệnh bên cạnh da

124. Smallpox /ˈsmɔːlpɒks/: bệnh đậu mùa

125. Sneeze /sniːz/: Hắt hơi

126. Sniffles: Sổ mũi

127. Sore eyes /sɔːr aɪz/: Đau mắt

128. Sore throat /sɔː θrəʊt/: Viêm họng

129. Sprains /spreɪnz/: Bong gân

130. Stomachache /ˈstʌməkeɪk/: Đau dạ dày

131. Stroke /strəʊk/: Đột quỵ

132. Swelling /ˈswɛlɪŋ/: Sưng tấy

133. Syncope /ˈsɪŋkəpi/: Ngất

134. Tachycardia /ˌtækɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim nhanh

135. Tendonitis: Viêm gân

136. Tetanus /ˈtɛtənəs/: bệnh uốn ván

137. Thymopathy: bệnh dịch tuyến ức

138. Toothache /ˈtuːθeɪk/: Đau răng

139. Trachoma /trəˈkəʊmə/: bệnh tình đau mắt hột

140. Travel sick /ˈtrævl sɪk/: Say xe, trúng gió

141. Trichomycosis: căn bệnh nấm tóc

142. Tuberculosis /tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs/: bệnh lao

143. Typhoid /ˈtaɪfɔɪd/: bệnh thương hàn

144. Ulcerative colitis /Ulcerative kɒˈlaɪtɪs/: Viêm loét đại tràng

145. Vaginitis: Viêm âm đạo

146. Variola /vəˈraɪələ/: bệnh đậu mùa

4. Từ bỏ vựng y dược về những dụng nuốm Y tế

1. First aid kit /fɜːst eɪd kɪt/: túi sơ cứu vãn thương

2. Sticking plaster /ˈstɪkɪŋ ˈplɑːstə/: băng cá nhân

3. Bandage /ˈbændɪʤ/: vải vóc băng dấu thương

4. Cốt tông wool /ˈkɒtn wʊl/: bông gòn

5. Surgical mask /ˈsɜːʤɪkəl mɑːsk/: khẩu trang chống bụi y tế

6. Stethoscope /ˈstɛθəskəʊp/: ống nghe (để thăm khám bệnh)

7. Oxygen mask /ˈɒksɪʤən mɑːsk/: khía cạnh nạ oxy

8. Eye chart /aɪ ʧɑːt/: bảng gồm các kí từ bỏ hoặc chữ cái với các kích thước to nhỏ dại khác nhau nhằm mục đích kiểm tra mắt

9. Scales /skeɪlz/: cái cân

10. Blood pressure monitor /blʌd ˈprɛʃə ˈmɒnɪtə/: máy đi tiết áp

11. Pregnancy testing kit /ˈprɛgnənsi ˈtɛstɪŋ kɪt/: khí cụ thử thai

12. Thermometer /θəˈmɒmɪtə/: nhiệt kế

Hy vọng với lưu ý danh sách những từ vựng trên đây, bạn đã có thể đuc rút cho mình đa số từ vựng chuyên ngành y khoa căn bản. TOPICA Native sẽ thuộc bạn tham khảo thêm nhiều kỹ năng và kiến thức thú vị về giờ Anh nói chung, cũng tương tự tiếng Anh siêng ngành y khoa nói riêng.

Khám phá ngay phương pháp học tiếng Anh giao tiếp công dụng được tin dùng bởi 80000+ người trên 20 tổ quốc ngay trên đây!