Sự phối hợp giữa các thì trong tiếng anh

      41

Sau khi học xong kiến thức của 12 thì cơ bản trong tiếng Anh thì bạn cần phải biết cách sử dụng kết hợp những thì với nhau để tạo nên câu văn đặc sắc. Muốn kết hợp được thì các bạn cần phải hiểu rõ được sự hòa hợp giữa 12 thì trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Sự phối hợp giữa các thì trong tiếng anh

Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây huroji.com sẽ cung cấp đến các bạn một điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng đó làSự hòa hợp giữa các thì, giữa chủ ngữ và động từ. Bên cạnh lý thuyết cơ bản thì bài viết hôm nay sẽ có bài tập ứng dụng có đáp án ở cuối bài để các bạn luyện tập tốt hơn.


Nội dung chính


1. Sự hòa hợp giữa các thì cơ bản trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta nên chú ý rằng một câu có thể có nhiều mệnh đề (S+V). Lúc đó các động từ trong mỗi mệnh đề sẽ phải có sự hòa hợp giữa các thì. Nói cho dễ hiểu thì thì của động từ ở mệnh đề phụ (mệnh đề trạng ngữ) phải chịu sự chi phối của thì của động từ ở mệnh đề chính.


*
*
*
*
*
*
Sự hòa hợp giữa những mệnh đề trong câu

Dưới đây là sự kết hợp giữa mệnh đề chính và mệnh đề chỉ thời gian

3.1. Mệnh đề chính ở thì hiện tại đơn

Mệnh đề chính ở thì hiện tại đơn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ: I usually eat popcorn while I am watching movies

Tôi thường ăn bỏng ngô khi đang xem phim

3.2. Mệnh đề chính ở thì quá khứ tiếp diễn

Mệnh đề chính ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì quá khứ

Ví dụ

He was cooking when I visited him

Anh ấy đang nấu ăn khi tôi đến thăm

When the police arrived, all of suspects had died

Khi cảnh sát đến, tất cả các nghi phạm đã chết

3.3. Mệnh đề chính ở thì tương lai đơn

Mệnh đề chính ở thì tương lai đơn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì hiện tại

Ví dụ: I will visit you when I have free time

Tôi sẽ đến thăm bạn khi tôi có thời gian rảnh

4. Phối hợp thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ

4.1. Mệnh đề chính ở thì hiện tại đơn

Mệnh đề phụ ở thì hiện tại đơn

Ví dụ: I always wear trainers when I take a leisurely stroll

Tôi luôn mặc đồ tập khi đi dạo nhàn nhã

Ví dụ: I never go to bed right after I have finished my dinner

Tôi không bao giờ đi ngủ ngay sau khi ăn xong bữa tối

Ví dụ: I tend to listen to my favorite songs while I’m doing boring tasks

Tôi có xu hướng nghe những bài hát yêu thích của mình khi đang làm những công việc nhàm chán

Mệnh đề phụ ở thì tương lai đơn

Ví dụ: Mary says she will study in Europe

Mary nói cô ấy sẽ học tại châu Âu

Mệnh đề phụ ở thì quá khứ đơn

Ví dụ: I believe that I didn’t do that

Tôi tin rằng tôi đã không làm điều đó

4.2. Mệnh đề chính ở thì quá khứ đơn

Ví dụ: He said that he ate all the food

Anh ấy nói rằng anh ấy đã ăn hết thức ăn

Mệnh đề phụ ở thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ: When we came to the concert, they had sold all the tickets already

Khi chúng tôi đến buổi hòa nhạc, họ đã bán hết vé rồi

Mệnh đề phụ ở thì quá khứ tiếp diễn

Ví dụ: He picked a gold coin while he was walking along the beach

Anh ta nhặt được một đồng tiền vàng khi đang đi dạo dọc bãi biển

Mệnh đề phụ ở dạng Would+ V(inf)

Ví dụ: He said that he would be the richest man on Earth

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ là người giàu nhất trên Trái đất

Mệnh đề phụ ở thì hiện tại đơn

Ví dụ: He said the earth is round

Anh ấy nói trái đất là hình tròn

4.3. Mệnh đề chính ở thì hiện tại hoàn thành

Mệnh đề phụ ở thì hiện tại đơn

Ví dụ: People have said that Ho Chi Minh City is the most fascinating city in Southeast Asian

Người ta nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố hấp dẫn nhất Đông Nam Á

4.4. Mệnh đề chính ở thì quá khứ hoàn thành

Mệnh đề phụ ở thì quá khứ đơn

Ví dụ: He had left before we came

Anh ấy đã rời đi trước khi chúng tôi đến

5. Bài tập

Bài tập 1

Bài tập về sự hòa hợp giữa các thì nâng cao

Question 1: Billiards ……….. considered to be an artistic sport.

A. is B. are C. have D. has

Question 2: Cattle ……….. raised mostly in the south of the United States.

A. is B. are C. have D. has

Question 3: Measles ……….. proven to be caused by a kind of virus.

A. is B. are C. have D. has

Question 4: The United Nations … its headquarters in New York city

A. have B. having C. has D. to have

Question 5: The number of the months in a year …………twelve

A. was B. were C. are D. is

Question 6: What he told you………. . to be of no importance

A. seems B. seem C. must seem D. have seemed

Question 7: Mr. John, accompanied by several members of the committee,………. . proposed some changes of the rules.

A. is B. are C. have D. has

Question 8: There … lots of snow in the garden

A. are B. is C. am D. have been

Question 9: Tom doesn’t agree but the rest of us ….

A. does B. done C. do D. doing

Question 10: A lunch of soup and sandwiches ………not appeal to all of the students.

A. is B. are C. do D. does

Question 11: Above the fireplaces ………. a portrait of Lenin.

A. is B. are C. be D. tobe

Question 12: The Japanese ……….. believed to be very self-respected.

A. is B. are C. have D. has

Question 13: A hundred pounds ……….. too expensive for that shirt!

A. is B. are C. be D. have been

Question 14: The City Committee ……….. trying to make the final decision about the matter.

A. is B. are C. be D. am

Question 15: Pliers ……….. for holding things firmly or cutting wire.

A. be B. am C. is D. are

Question 16: His silence … that he agrees with us.

Xem thêm: Vivo Y51 The Gioi Di Dong - Điện Thoại Vivo Y51 (2020)

A. mean B. means C. meaning D. to mean

Question 17: One of the girls who … working in this department … my niece.

A. is/being B. is/are C. is/is D. was/were

Question 18: Everybody … trying to do their best at present

A. have been B. to be C. are D. is

Question 19: Both of the girls … pretty, but neither of them…….intelligent.

A. are/are B. are/is C. is/is D. is/are

Question 20: Jim as well as I … always busy doing English homework.

A. be B. am C. is D. are

Question 21: The study of languages … very interesting.

A. is B. are C. am D. to be

Question 22: The police … come to the site of the accident.

A. have B. has C. has been D. have been

Question 23: Every boy and girl in this room … the answer.

A. known B. know C. knows D. have known

Question 24: Here………the clown that you………….. best.

A. come/like B. comes/likes C. come/likes D. comes/like

Question 25: Korean ……….. very hard to learn.

A. is B. are C. be D. were

Question 26: My sister, together with her two children, ……….. to Hawaii at the moment.

A. flies B. fly C. is flying D. are flying

Question 27: No one………the right to tell me what to do or not to do.

A. has B. have C. is having D. are having

Question 28: John or you ………. . to be responsible for the unfinished work.

A. is B. are C. have D. has

Question 29: Both Peter and his girlfriend………. working for a bank.

A. are B. is C. be D. is being

Question 30: Three kilos of potatoes … the basket is heavier.

A. do B. does C. make D. makes

Bài tập 2

Chia động từ trong ngoặc

You may begin when you (be) ready.She said that she (get) married soon.She has told me her name (be) Mary.Do you hear what she (just, say)?They believe that the police (capture) the thief soon.John (live) in the same house since he left school.The teachers said that the shortest distance between two points (be) a straight line.Bill said that he (lose) his bicycle.Did you hear what she (just, say)?My father said he (be) here by noon.I didn’t know what time it (be), so I (turn) on the radio.I saw that I (make) a mistake.Mary (have) dinner when her friend called.She says that she (live) in the country when she (be) a child.They hoped that they (end) soon.I was taught that the sun (be) bigger than the moon.She has thought that the work (be) easy.The students had thought that the English test (be) rather difficult.I want to know how long she (live) here.I see that Henry (write) his composition now.

Đáp án

Đáp án bài tập 1ABACDADBCDABAADBCDBCAACDACACADĐáp án bài tập 2AreWould getIsHas just saidWould capturehas livedishad losthad just saidwould bewas, turnedhandmadewas havinglived, waswould endisiswashas livedis writing

Với những kiến thức sự hòa hợp các thì huroji.com đã cung cấp ở bài viết này, đối với những câu tiếng Anh dài hay ngữ pháp phức tạp sẽ không làm khó được bạn nữa. Chúc bạn học tập tốt và thành công nhé!