Sách giải bài tập toán lớp 7 tập 2

Giải bài xích tập trang 25, 26 bài 8 cùng trừ đa thức một biến đổi Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 38: Tính...


Câu 38 trang 25 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính f(x) + g(x) với:

(fleft( x ight) = x^5 - 3 mx^2 + x^3 - x^2 - 2 mx + 5)

(gleft( x ight) = x^2 - 3 mx + 1 + x^2 - x^4 + x^5) 

Giải

Thu gọn rồi thu xếp đa thức theo lũy thừa sút của biến :

(eqalign và fleft( x ight) = x^5 - 3 mx^2 + x^3 - x^2 - 2 mx + 5 cr & Leftrightarrow f(x) = x^5 + x^3 - x^2 - 2 mx + 5 cr )

(eqalign & gleft( x ight) = x^2 - 3 mx + 1 + x^2 - x^4 + x^5 cr & Leftrightarrow g(x) = x^5 - x^4 + 2x^2 - 3 mx + 1 cr )

 

Câu 39 trang 25 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính f(x) – g(x) cùng với :

(f(x) = x^7 - 3 mx^2 - x^5 + x^4 - x^2 + 2 mx - 7)

(g(x) = x - 2 mx^2 + x^4 - x^5 - x^7 - 4 mx^2 - 1)

Giải

Thu gọn rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa bớt của biến:

(eqalign & f(x) = x^7 - 3 mx^2 - x^5 + x^4 - x^2 + 2 mx - 7 cr & Leftrightarrow f(x) = x^7 - x^5 + x^4 - 4x^2 + 2 mx - 7 cr )

(eqalign & g(x) = x - 2 mx^2 + x^4 - x^5 - x^7 - 4 mx^2 - 1 cr & Leftrightarrow g(x) = - x^7 - x^5 + x^4 - 6 mx^2 + x - 1 cr )

 

Câu 40 trang 25 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho những đa thức:

(f(x) = x^4 - 3 mx^2 + x - 1)

(g(x) = x^4 - x^3 + x^2 + 5)

Tìm đa thức h(x) sao cho:

a) f(x) + h(x) = g(x)

b) f(x) - h(x) = g(x)

Giải

a) f (x) + h (x) = g (x)

( Rightarrow h(x) = g(x) - f(x) )

(h(x)= left( x^4 - x^3 + x^2 + 5 ight) - (x^4 - 3 mx^2 + x - 1))

(eqalign & h(x) = x^4 - x^3 + x^2 + 5 - x^4 + 3 mx^2 - x + 1 cr & h(x) = - x^3 + 4 mx^2 - x + 6 cr )

b) f (x) - h (x) = g (x)

(eqalign & Rightarrow h(x) = f(x) - g(x) cr & Leftrightarrow h(x) = (x^4 - 3 mx^2 + x - 1) - (x^4 - x^3 + x^2 + 5) cr )

(eqalign & Leftrightarrow h(x) = x^4 - 3 mx^2 + x - 1 - x^4 + x^3 - x^2 - 5 cr và Leftrightarrow h(x) = x^3 - 4x^2 + x - 6 cr )