Bài tập tiếng anh lớp 6 nâng cao

      104

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho chúng ta những bài tập giờ Anh lớp 6 nâng cao. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 nâng cao

Xem ngay phương pháp nắm trực thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh tại đây:


Video phía dẫn giải pháp nắm nằm trong lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh lớp 6 là nền tảng cơ phiên bản và đặc trưng cho chương trình tiếng Anh trung học tập cơ sở. Để thế chắc những kỹ năng và kiến thức này, các bạn cần phải siêng năng từ bỏ học. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài bác tập giờ anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập tiếng Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp Án

*
Bài Tập tiếng Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp Án

Choose the correct answer:

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.

A. Of

B. About

C. With

D. At

2. I have studied English ………………..eight months.

A. For

B. Since

C. By

D. In

3. Listen ………………..our teacher !

A. With

B. To

C. For

D. In

4. There isn’t ………………..food in the house.

A. None

B. No

C. Some

D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.

A. At home

B. Home

C. In home

D. To lớn home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.

A. Ago

B. Since

C. To

D. For

7. How long will it ………………..to get there ?

A. Cost

B. Lose

C. Make

D. Take

8. I ………………..it to lớn you if you don’t have one.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

9. ………………..your homework yet ?

A. Did you finished

B. Are you finishing

C. Vì you finish

D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.

A. Have ever

B. Had ever

C. Will ever

D. Can ever

11. He looked very………………when I told him the news.

A. Happily

B. Happy

C. Happiness

D. Was happy

12. She is ………………in history.

A. Interests

B. Interested

C. Interesting

D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller………………..Big Ben?

A. Then

B. Than

C. As

D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.

A. As clever as

B. As clever than

C. Cleverer as

D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.

Xem thêm: 5 Kiểu Buộc Tóc Ngắn Mùa Hè Cực Xinh Cho Những Cô Nàng Đam Mê Xê Dịch

A. More faster

B. More fluently

C. Well

D. The most fluently

16. It began to rain while we…………………..soundly.

A. Slept

B. Were sleeping

C. Have slept

D. Are sleeping

17. She doesn’t like coffee, does she ?

A. Yes, she doesn’t

B. No, she does

C. Yes, she did

D. No, she doesn’t

18. I won’t go khổng lồ bed …………………..I finish my homework.

A. Until

B. When

C. While

D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.

A. You’re

B. Yours

C. You

D. Your

20. …………………..do you come khổng lồ school ? By bus

A. How

B. What

C. By

D. When

Đáp án:

1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B 6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;

16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to lớn complete the following test

There are many Chinese festivals in Hong Kong. The Western New Year starts on the first day of January but the Chinese begin New Year on the first day of the first moon of the Chinese calendar. Before New Year’s Day comes, people clean & decorate their houses, (1)_________a lot of traditional food & go shopping for presents and new clothes. New Year’s Eve is the time (2) ________every family gathers its members together for dinner. People (3) ___________ the New Year with a music performance & a firework display to lớn light up the sky.

On New Year’s Day, they visit their friends & relatives. The children get lucky money in red envelopes. Many people go khổng lồ the (4) ___________ to lớn wish for good health và good luck. Chinese people in Hong Kong celebrate the New Year with (5)________and happiness.

1. A. TakeB. BringC. CookD. Sell
2. A. WhenB. AfterC. BeforeD. During
3. A. MeetB. SeeC. EndD. Celebrate
4. A. HousesB. PagodasC. FamilyD. Camps
5. A. HopefulB. HopelessC. HopeD. Hoping

Đáp án: 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

Find a word from the box khổng lồ complete the numbered blanks in the passage below:

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company and was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, và then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day.

One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio and eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to lớn me today, dear,” he said. He waited for a few seconds and then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!”

“That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds and added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Đáp án:26. Who; 31. All; 36. Won; 27. Every; 32. Used; 37. On; 28. Soon; 33. Enough; 38. Few;29. Trang chủ ; 34. Listening; 39. Wait; 30. Used ; 35. What; 40. Afford;

Tham khảo: https://huroji.com/de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-6/ 


Sách bài bác Tập tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Sách bài xích Tập giờ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập bổ trợ nâng cao giờ đồng hồ Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập bổ trợ – cải thiện Tiếng Anh 6” vị Nguyễn Thị đưa ra chủ biên cùng soạn thảo theo lịch trình tiếng anh mới ở trong phòng xuất phiên bản giáo dục việt nam là tư liệu giúp chúng ta nâng cao năng lực tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói phát âm viết.

Ngữ pháp và bài xích tập nâng cao tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được soạn trên các đại lý nội dung lịch trình lớp 6 mới. Những bài tập giúp các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng đã học trong lịch trình đồng thời cung cấp phần nâng cao phù hợp với đối tượng người tiêu dùng học khá.

Ngữ Pháp tiếng Anh cải thiện Lớp 6 Tập 1, 2

Link:

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách tới từ Megabook tổng phù hợp đầy đủ, cụ thể kiến thức ngữ pháp bám đít theo công tác học, bài tập đa dạng, phân chia theo cấp độ kèm theo đó là lời giải cụ thể không chỉ được trình bày, phân tích và lý giải một cách dễ dàng nắm bắt và kỹ lưỡng, mà lại còn bổ sung cập nhật và không ngừng mở rộng giúp các bạn tiếp thu những kiến thức cải thiện và trọn vẹn hơn.

Cuốn sách cũng hỗ trợ nhiều mẹo giải hay, dễ dãi vận dụng, dễ dàng nhớ, sẽ giúp học sinh làm bài nhanh hơn với đạt điểm cao hơn, từ đó các các bạn sẽ tăng thêm niềm hào hứng với môn học này.

Lời Kết

Trên đấy là những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cải thiện mà KISS English muốn đưa về cho bạn. Hy vọng bài viết này cân xứng và bổ ích với bạn. Chúc chúng ta có 1 trong các buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.