BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục | Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"Vietlawconsultants ," /> BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục | Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"Vietlawconsultants ," />

Mục lục bộ luật hình sự 2015

      241
a http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Phần 6 - CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM - Mục lục

*
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015"huroji.comconsultants . .

Bạn đang xem: Mục lục bộ luật hình sự 2015

TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
DÂN LUẬT
CÁ NHÂN
CÔNG TY

Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Nhân Vật Tấm Lớp 10, Phân Tích Nhân Vật Tấm Trong Truyện Tấm Cám

HÌNH SỰ
PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
Phần 3 TRUY TỐ
Phần 4 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Phần 5 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT...
Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT
Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ
Phần 9 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH(Điều 509 - Điều 510)

Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM (Điều 397 - Điều 403)
*

CHƯƠNG XXV THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM (Điều 370 - Điều 396)
CHƯƠNG XXVII THỦ TỤC XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA... (Điều 404 - Điều 412)

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT


Mục lục CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án, quyết định đó.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 397. Tính chất của tái thẩm

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong các căn cứ:1. Có căn cứ chứng minh lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, kết luận định giá tài sản, lời dịch của người phiên dịch, bản dịch thuật có những điểm quan trọng không đúng sự thật;2. Có tình tiết mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm do không biết được mà kết luận không đúng làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật không đúng sự thật khách quan của vụ án;3. Vật chứng, biên bản về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, biên bản hoạt động tố tụng khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, đồ vật khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật;4. Những tình tiết khác làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật không đúng sự thật khách quan của vụ án.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 398. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

1. Người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ án và thông báo kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát hoặc Tòa án. Trường hợp Tòa án nhận được thông báo hoặc tự mình phát hiện tình tiết mới của vụ án thì phải thông báo ngay bằng văn bản kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm. Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm ra quyết định xác minh những tình tiết đó.2. Viện kiểm sát phải xác minh những tình tiết mới; khi xét thấy cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm yêu cầu Cơ quan điều tra có thẩm quyền xác minh tình tiết mới của vụ án và chuyển kết quả xác minh cho Viện kiểm sát.3. Khi tiến hành xác minh tình tiết mới của vụ án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra có quyền áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng theo quy định của Bộ luật này.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 399. Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.2. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực.3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 400. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

1. Tái thẩm theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được thực hiện trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật hình sự và thời hạn kháng nghị không được quá 01 năm kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết mới được phát hiện.2. Tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án thì không hạn chế về thời gian và được thực hiện cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.3. Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 401. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.2. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại.3. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.4. Đình chỉ việc xét xử tái thẩm.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 402. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm

Các thủ tục khác về tái thẩm được thực hiện theo các quy định về thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Bộ luật này.","CHƯƠNG XXVI THỦ TỤC TÁI THẨM")" onmouseout="nd()">Điều 403. Các thủ tục khác về tái thẩm