Mở cốc cốc không lên

ban đầu bản thân vào ly cốc thông thường sau đó thoát ra nghịch game. Đang game play thì thốt nhiên bị out ra. Sau đó mình vào lại ly cốc thì không tài nào vào nổi, vào task manager thì không thấy hiện trong tiến trình. Bản thân định mua lại ly cốc thì cái trình thiết lập nó mở được 1s rồi auto thoát. Các ứng dụng khác vẫn vào bình thường. Nhờ số đông người tư vấn giúp mình