Đại Đường Vinh Diệu 2Server V.I.P:Tập phimLink download
1Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 1
2Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 2
3Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 3
4Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 4
5Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 5
6Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 6
7Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 7
8Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 8
9Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 9
10Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 10
11Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 11
12Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 12
13Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 13
14Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 14
15Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 15
16Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 16
17Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 17
18Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 18
19Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 19
20Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 20
21Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 21
22Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 22
23Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 23
24Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 24
25Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 25
26Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 26
27Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 27
28Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 28
29Đại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 29
30Đại Đường vinh dự 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 30
31Đại Đường vinh diệu 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 31
32-EndĐại Đường vinh hạnh 2 | The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) - Tập 32-End